สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการความรู้ทางวิชาการเพื่อสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ ไม่จำกัดเพศวัย และวุฒิการศึกษา
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
โครงการสังคม สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศูนย์รังสิต ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 
1. วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) สำหรับถวายในพระราชพิธีพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ ๔ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองหลวง)
 
2. วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “งานประดิษฐ์นาฬิกาจากแผ่นไม้” อาชีพสู่อาเซียน บรรยายโดย : วิทยากรชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองเสือ)
 
3. วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) สำหรับถวายในพระราชพิธีพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ ๕ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลำลูกกา อ.ลำลูกกา (คลอง ๗) จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลำลูกกา และตำบลบึงคอไห)
 
4. วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง อาชีพสู่อาเซียน “สบู่น้ำนม” บรรยายโดย : อาจารย์ปรีชา สมวงษ์ ณ บ้านฟ้าชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๕ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลำลูกกา และตำบลบึงคอไห)
 
5. วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) สำหรับถวายในพระราชพิธีพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ ๖ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
 
6. วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การคัดแยกขยะ” ครั้งที่ ๓ บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ชูอักษร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน และโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์)
 
7. วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) สำหรับถวายในพระราชพิธีพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ ๗ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองหลวง )
 
8. วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “อาชีพสู่อาเซียน : สอนตัดผมรองทรง” บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม)
 
9. วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) สำหรับถวายในพระราชพิธีพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ ๘ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน)
 
10. วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” บรรยายโดย : อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ชุมชนตลาดกลางลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองลาดสวาย)
 
11. วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง อาหารไทยสู่อาเซียน “หมูฝอย” บรรยายโดย : อาจารย์วิภาดา เพ็งลี ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)
 
12. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง อาหารไทยสู่อาเซียน “ขนมอาลัว” บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)
 
13. วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน” บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)
 
14. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การลี้ยงกุ้งสวยงามสู่ AEC” บรรยายโดย : อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)
 
15. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล” บรรยายโดย : อาจารย์จำลอง บุษประเวศ วิทยากรท้องถิ่นประจำจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลอง 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลอง 1)
 
16. วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐เรื่อง “นวดกดจุดผ่อนคล้ายสไตล์ชีวจิต” บรรยายโดย : อาจารย์ศราวุฒิ หมื่นกันยา ผู้สอนการออกกำลังกายประจำชีวจิตโฮมคลินิก ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลอง 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (สำนัก จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลอง 1)
 
17. วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน” และการดูแลสุขภาพ อนามัยเด็กก่อนวัยเรียน” บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร Innovative Healthcare Management วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนัก จัดร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 
18. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การทำดอกไม้จันทน์ (ดอกกุหลาบ) สำหรับถวายในพระราชพิธีพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ ๒๐ บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิติชาญโภคิน ชั้นล่าง ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ผู้เข้ารับ(สำหรับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต )การอบรมเตรียมกรรไกรมาด้วย)
 
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6133822-5, 02-6235072