สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการความรู้ทางวิชาการเพื่อสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ ไม่จำกัดเพศวัย และวุฒิการศึกษา
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
โครงการสังคม สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศูนย์รังสิต ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 
1. วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ : ดอกดารารัตน์” บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิติชาญโภคิน ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สถาบัน จัดร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 
2. วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “อาเซียนในยุค THAILAND 4.0 สำหรับผู้สูงอายุ” และ เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา หนุ่มคำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะคา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (สถาบัน จัดร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
 
3. วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “งานประดิษฐ์ช้างสุขภาพท่าโขลงสู่ตลาดอาเซียน” บรรยายโดย : อาจารย์ทัศนีย์ บุญคำ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี)
 
4. วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ทำพิมเสนน้ำที่ระลึกงานถวายพระเพลิง” ครั้งที่ ๒ บรรยายโดย : ดร.ธเนศ เกษศิลป์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี และฝ่ายการชำระเงิน และพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 
5. วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “งานประดิษฐ์ดอกมะลิจากถุงพลาสติก” บรรยายโดย : อาจารย์จำลอง บุษประเวศ วิทยากรจากจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
 
6. วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “สุขภาพผู้สูงอายุ” ครั้งที่ ๑ บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา หนุ่มคำ ณ ศาลาวัดกลางคลอง 10 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง จังหวัดปทุมธานี)
 
7. วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “น้ำยาอเนกประสงค์สู่ตลาดอาเซียน” บรรยายโดย : อาจารย์จำลอง บุษประเวศ ณ ห้องประชุมกรมทหารต่อสู้อากาศ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน)
 
8. วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ดอกไม้จันทน์ (กุหลาบ)” ครั้งที่ ๑ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ โรงเรียนลิ้นจีอุทิศ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ โรงเรียนลิ้นจีอุทิศ)
 
9. วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “สบู่มะขามสู่ตลาดอาเซียน” บรรยายโดย : อาจารย์ปรีชา สมวงษ์ ณ บ้านฟ้าชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๕ คลอง ๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบึงคอไห)
 
10. วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “สุขภาพผู้สูงอายุ” ครั้งที่ ๒ บรรยายโดย : อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วัดพิรุณศาสตร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง จังหวัดปทุมธานี)
 
11. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ดอกไม้จันทน์ (กุหลาบ)” ครั้งที่ ๒ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ กรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลำลูกกา)
 
12. วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โครงการฝึกอาชีพ “ขนมถั่วแปบ” บรรยายโดย : อาจารย์นฤดี เถาว์ทอง ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
13. วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โครงการฝึกอาชีพ “ทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน” บรรยายโดย : อาจารย์วิภาดา เพ็งลี สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ณ ลานอเนกประสงค์ โซนหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สถาบัน จัดร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
14. วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “ทำสบู่วิทยาศาสตร์” บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธุ์ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ณ ลานอเนกประสงค์ โซนหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สถาบัน จัดร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
15. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ขนมจากสู่ตลาดอาเซียน” บรรยายโดย : อาจารย์คมกฤษ นวลจันทร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)
 
16. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ทำซองใส่แว่นตา” บรรยายโดย : อาจารย์ณพารี กาญจนแสง เครือข่ายชีวิตสิกขา ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
 
17. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “งานประดิษฐ์ที่แขวนผ้าเช็ดมือ” บรรยายโดย : อาจารย์นภาพันธ์ มงคลานันท์กุล ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
 
18. วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “paper mache สู่ตลาดอาเซียน” บรรยายโดย : ดร.สุภา จุฬคุปต์ คณะเทศโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงเรียนดวงกลม เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต)
 
19. วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม 2๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การจัดทำแผนดับเพลิง” ครั้งที่ ๑ บรรยายโดย : วิทยากรดับเพลิงอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนวัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน และ โรงเรียนวัดพวงแก้ว)
 
20. วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การจัดทำแผนดับเพลิง” ครั้งที่ ๒ บรรยายโดย : วิทยากรดับเพลิงอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนวัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน และ โรงเรียนวัดศรีสโมสร)
 
21. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การจัดทำแผนดับเพลิง” ครั้งที่ ๓ บรรยายโดย : วิทยากรดับเพลิงอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน และ โรงเรียนนิกรราษฎร์)
 
22. วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “สานตะกร้าจากพลาสติกสู่ตลาดอาเซียน” บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิติชาญโภคิน ณ บ้านฟ้าชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๕ คลอง ๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยตำบลบึงคอไห)
 
23. วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “งานประดิษฐ์ต้นไม้มงคล” บรรยายโดย : อาจารย์จำลอง บุษประเวศ ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
24. วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โครงการฝึกอาชีพ “ทำขนมกุยช่าย” บรรยายโดย : อาจารย์วิภาดา เพ็งลี สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
 
25. วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “ทำสบู่แฟนซีผลไม้” บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธุ์ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
 
26. วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสู่ตลาดอาเซียน” บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธุ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)
 
27. วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “พับดอกกุหลาบจากใบเตย” บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
 
28. วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกการดูแลน้ำ” บรรยายโดย : อาจารย์ ดร.อวันวี เพชรคงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนท่าโขลง ๑ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง และ โรงเรียนท่าโขลง ๑)
 
29. วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ดอกไม้จันทน์ (กุหลาบ)” ครั้งที่ ๓ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบึงทองหลาง (สถาบัน จัดร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบึงทองหลาง )
 
30. วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ดอกไม้จันทน์ (กุหลาบ)” ครั้งที่ ๔ บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน ณ โรงเรียนวัดอู่ข้าว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สถาบัน จัดร่วมกับ โรงเรียนวัดอู่ข้าว )
 
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6133822-5, 02-6235072