สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการความรู้ทางวิชาการเพื่อสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ ไม่จำกัดเพศวัย และวุฒิการศึกษา
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
โครงการสังคม สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ท่าพระจันทร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 
1. หลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว” บรรยายโดย : อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๕๐๐ บาท อบรมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เริ่มวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ● หลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ แผ่น อบรม ณ ศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (ตรงข้ามศาลแขวงตลิ่งชัน) ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐-๒๔๔๘-๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่การเดินทางไปศูนย์อบรม จาก www.icess.tu.ac.th
 
2. หลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว” บรรยายโดย : อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๒๐๐ บาท อบรมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เริ่มวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ●หลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม : สำเนาใบขับขี่และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด อบรม ณ ศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (ตรงข้ามศาลแขวงตลิ่งชัน) ● ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐-๒๔๔๘-๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่การเดินทางไปศูนย์อบรม จาก www.icess.tu.ac.th
 
3. เรื่อง “การทำดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๑๔ : ดอกแก้วกับดอกจำปีจำปา” บรรยายโดย : อาจารย์รักข์วิรุฬห์ ปารย์รพี วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (สำนัก จัดร่วมกับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง ๒))
 
4. หลักสูตร “สายใยครอบครัว” รุ่นที่ ๘ (อบรม ๘ วันเสาร์) ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี (สำนัก จัดร่วมกับ สมาคมสายใยครอบครัว) -วันเสาร์ที่ ๓, ๑๐, ๑๗ และเสาร์ ที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ -วันเสาร์ที่ ๑ ,๘ ,๑๕ และเสาร์ที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (ค่าลงทะเบียน คนละ ๖๐๐ บาท ครอบครัวเดียวกันมา ๓ คน คิด ๑,๐๐๐ บาท) (ชำระค่าลงทะเบียนอบรม ณ สมาคมสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี โทร.๐-๒๕๒๘-๗๘๒๑, ๐๘-๙๑๑๗-๕๒๘๓)
 
5. เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ” บรรยายโดย : อาจารย์มะลิวรรณ เศวตจันฤกษ์ ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๑๙ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (สำนัก จัดร่วมกับ ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๑๙ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เฉพาะชุมชนสุขสวัสดิ์ ๑๙ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
 
6. เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บรรยายโดย : อาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา กทม. (สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
7. เรื่อง “งานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ : ดอกพุดซ้อน” ครั้งที่ ๑๕ บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร์ วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ชุมชนเลิศสุขสม พุทธมณฑลสาย ๑ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (สำนัก จัดร่วมกับ ชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) (เฉพาะชุมชนเลิศสุขสม พุทธมณฑล สาย ๑ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ)
 
8. เรื่อง “งานประดิษฐ์ : ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง” ครั้งที่ ๑๗ บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักสามัคคี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (สำนัก จัดร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักสามัคคี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.) วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักสามัคคี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.)
 
9. เรื่อง “การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (ปวดหลัง)” บรรยายโดย : อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา กทม. (สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
10. โครงการสนทนาธรรม เรื่อง “ชีวิตคือการเดินทาง มรรคคือหนทาง” บรรยายโดย : แม่ชีปิยพันธุ์ นนทพันธุ์ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา กทม. (สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
11. เรื่อง “วิธีป้องกันและรักษาโรคกรดไหลย้อน” บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจเสถียร ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
 
12. เรื่อง “โครงการสวดมนต์สาธยายธรรม (หนึ่งในวิมุตติ ๕) ครั้งที่ ๕๐” บรรยายโดย : พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม. (สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
13. เรื่อง “งานประดิษฐ์ : ดอกไม้มงคล บรรยายโดย : อาจารย์ฐานิตา ติยะเอกพันธ์ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (เก็บค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ ๕๐ บาท) (รับจำนวน ๒๐ คน โทรแจ้งชื่อได้ที่ ๐-๒๖๑๓-๓๘๒๐ ต่อ ๐ หรือ ๑๐๐)
 
14. เรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ สูงวัยใช้ยาปลอดภัย บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จุราพร พงศ์เวชรักษ์ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา กทม. (สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
15. เรื่อง “การทำดอกไม้จันทน์ : ดอกชบาทิพย์” ครั้งที่ ๑๙ บรรยายโดย : อาจารย์รักข์วิรุฬห์ ปารย์รพี วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (สำนัก จัดร่วมกับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง ๒))
 
16. เรื่อง “งานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ : ดอกพุดซ้อน” ครั้งที่ ๑๖ บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร์ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา กทม. (สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)(เก็บค่าวัสดุ คนละ ๓๐ บาท)
 
17. เรื่อง “งานประดิษฐ์ : ดอกไม้จันทน์ ดอกพุด” ครั้งที่ ๑๘ บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร์ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (สำนัก จัดร่วมกับ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.) (เฉพาะชมรมลูกเสือชาวบ้าน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.)
 
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6133822-5, 02-6235072