สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการความรู้ทางวิชาการเพื่อสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ ไม่จำกัดเพศวัย และวุฒิการศึกษา
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
โครงการสังคม สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ท่าพระจันทร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 
1. ●หลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว” บรรยายโดย : อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๕๐๐ บาท อบรมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เริ่มวันที่ ๑-๑๑, ๑๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ● หลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ แผ่น อบรม ณ ศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (ตรงข้ามศาลแขวงตลิ่งชัน) ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๔๘ ๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่การเดินทางไปศูนย์อบรม จาก www.icess.tu.ac.th
 
2. ●หลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว” บรรยายโดย : อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๒๐๐ บาท อบรมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เริ่มวันที่ ๑-๑๑, ๑๓-๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ●หลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม : สำเนาใบขับขี่และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด อบรม ณ ศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (ตรงข้ามศาลแขวงตลิ่งชัน) ● ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๔๘ ๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่การเดินทางไปศูนย์อบรม จาก www.icess.tu.ac.th
 
3. วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ” บรรยายโดย : อาจารย์มะลิวรรณ เศวตจันฤกษ์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง กทม. (สถาบัน จัดร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง กทม.) (เฉพาะชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง กทม.)
 
4. วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “ชีวิตคือการเดินทาง มรรคคือหนทาง” ครั้งที่ ๒ บรรยายโดย : แม่ชีปิยพันธุ์ นนทพันธุ์ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา กทม. (สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
5. วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การทำดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๒๓ : ดอกพุดซ้อน” บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร ณ ศาลาการเปรียญวัดนายโรง ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กทม. (สถาบัน จัดร่วมกับ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กทม.)
 
6. วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ทำพิมเสนน้ำที่ระลึกงานถวายพระเพลิง” ครั้งที่ ๓ บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวรรณธร อุสาหะวิริยะกิจ อดีตกรรมการสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (สถาบัน จัดร่วมกับ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 
7. วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เรื่อง “ทำพิมเสนน้ำที่ระลึกงานถวายพระเพลิง” ครั้งที่ ๔ บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวรรณธร อุสาหะวิริยะกิจ อดีตกรรมการสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (สถาบัน จัดร่วมกับ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 
8. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์” บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น ๗ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร๋ ● มีอาหารว่างระหว่างการ สัมมนา(สำรองที่นั่งได้ที่ โทร.๐ ๒๖๑๓ ๓๓๐๓ คุณสกุลลักษณ์ จันทร์สุวรรณ) รับจำนวนจำกัด ๓๕ คน)
 
9. วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนจำเลยในคดีอาญา” บรรยายโดย : อาจารย์วุฒิภัทร ชินมนัส ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
 
10. วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. (รับจำนวน ๒๓ คน) เรื่อง เที่ยวทางธรรม วิถีไทย ไปชลบุรี “ย้อนอดีตวันวาน แสนสุข บางแสน-อ่างศิลา ณ จังหวัดชลบุรี (สถาบัน จัดร่วมกับ หอศิลป์พุทธะ และสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)(ค่าใช้จ่าย คนละ 400 บาท รวมค่าพาหนะ ค่าอาหารเช้า และค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย) (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่คุณธัญญา โทร. 08 3533 6233 ในวันและเวลาราชการ)
 
11. วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง “รักษ์ภาษาไทย ผ่านภาษาเพลง” ครั้งที่ ๘ ตอนบทเพลงแม่แห่งแผ่นดิน และเพลงเทิดพระคุณแม่ บรรยายโดย : อาจารย์ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร นายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (สถาบัน จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ และ ชมรมหยดน้ำ)
 
12. วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ” บรรยายโดย : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มัทนา เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม. (สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
13. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. เรื่อง “โครงการสวดมนต์สาธยายธรรม (หนึ่งในวิมุตติ ๕) ครั้งที่ ๕๒” บรรยายโดย : พระภาวนาวิริยคุณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม. (สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
14. วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรื่อง “สิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” บรรยายโดย : อาจารย์พรปวีณ์ อุดมรัตนศิลป์) ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
 
15. วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การสัมมนาทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “Know yourself : เรียนรู้การรู้จักตัวเอง” บรรยายโดย : ● อาจารย์ธนัญธร เปรมใจชื่น และ ● อาจารย์ศรุตา เปรมใจชื่น ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้ที่คุณธัญญา ในวันและเวลาราชการ) (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น
 
16. วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. การสัมมนาทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “Know others : เรียนรู้การรู้จักผู้อื่น” บรรยายโดย : ● อาจารย์ธนัญธร เปรมใจชื่น และ ● อาจารย์ศรุตา เปรมใจชื่น ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้ที่คุณธัญญา ในวันและเวลาราชการ)
 
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6133822-5, 02-6235072