โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 28 50   20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0 4 50   14 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 4500
3  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 78 50   28 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 5,000
4  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 79 50   14 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 5,000
5  การสร้างภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน เชียงใหม่ 1 50   24 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
6  การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English for Work) 2 50   29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
7  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 2 50   23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
8  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 24 50   18 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
9  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 21 50   06 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
10  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
11  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 56 50   13 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
12  ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง 3 50   18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 15,000
13  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 46 50   07 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
14  ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม เชียงใหม่ 1 50   27 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395