โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ 3 50   06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
2  Effective Presentation and Meeting in English for AEC 5 50   20 ก.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 8000
3  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 62 50   17 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
4  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 63 50   26 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
5  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 41 50   23 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
6  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 42 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
7  Strategic HRM 1 50   08 ส.ค. 2561 - 05 ก.ย. 2561  โรงแรมแมนดาริน 30000
8  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 22 50   12 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
9  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 23 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
10  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 79 50   24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
11  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร ขอนแก่น 1 50   12 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
12  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 1 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
13  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 13 50   30 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
14  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5 50   11 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
15  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Training Roadmap) 6 50   20 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
16  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 34 50   14 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
17  การบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 21 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
18  การบริหารโครงการ 69 50   01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
19  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 18 50   09 ก.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 62,000
20  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3 50   11 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
21  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน (HRM for Line Manager) 2 50   01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561  โรงแรมแมนดาริน 12000
22  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 30 50   19 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
23  การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) 3 50   19 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
24  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6 50   18 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
25  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 20 50   29 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
26  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 47 50   22 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
27  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 48 50   01 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
28  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 30 50   29 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
29  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 31 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
30  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 50 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
31  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ขอนแก่น 1 50   11 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
32  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 1 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
33  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 26 50   26 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
34  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 27 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
35  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 82 50   11 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
36  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 83 50   11 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
37  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 4 50   03 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
38  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 60 50   27 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
39  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 6 50   28 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
40  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม 10 50   20 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
41  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 7 50   21 มิ.ย 2561 - 22 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
42  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 8 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
43  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 10 50   13 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
44  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 11 50   30 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
45  แก่นการจัดการด้านการเงิน 5 50   20 มิ.ย 2561 - 26 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 12000
46  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 24 50   13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
47  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 42 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
48  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 43 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
49  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 6 50   05 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
50  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 50   20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
51  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 38 50   26 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
52  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ขอนแก่น 1 50   16 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
53  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เชียงใหม่ 1 50   12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
54  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 39 50   27 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
55  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 35 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
56  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 36 50   08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
57  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 26 50   25 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
58  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 27 50   03 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
59  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 40 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
60  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 41 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
61  เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 32 50   28 มิ.ย 2561 - 29 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
62  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 23 50   04 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
63  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 24 50   31 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
64  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 25 50   13 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
65  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขอนแก่น 1 50   10 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
66  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
67  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 58 50   18 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
68  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 23 50   09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
69  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 24 50   03 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
70  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 8 50   25 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
71  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 26 50   02 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
72  เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล 13 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
73  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 18 50   29 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
74  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 32 50   14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
75  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอนแก่น 1 50   09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
76  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
77  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 155 50   16 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
78  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 156 50   19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
79  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 48 50   25 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
80  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 49 50   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
81  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 26 50   05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
82  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 27 50   18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
83  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 79 50   20 มิ.ย 2561 - 21 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
84  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 80 50   19 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
85  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 17 50   23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
86  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 18 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395