ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมนา

โครงการบริการวิชาการ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Effective Presentation Technique : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 61 50   13 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
2  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและ แก้ปัญหาของนักบริหาร 77 50   30 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5000
3  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 1 50   17 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
4  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 32 50   01 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
5  การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ เชียงใหม่ 1 50   22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
6  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 17 50   30 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
7  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 45 50   06 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
8  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 28 50   20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
9  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 48 50   13 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
10  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 1 50   20 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
11  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0 4 50   02 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 4500
12  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 78 50   28 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 5,000
13  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 79 50   14 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 5,000
14  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จ 2 50   03 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
15  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 57 50   28 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 4,000
16  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 6 50   09 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
17  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 8 50   22 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
18  การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส 130 50   23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560  โรงแรมปริ๊นสตั้น พาร์ค สวีท 4,000
19  การสร้างภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน เชียงใหม่ 1 50   24 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
20  การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English for Work) 2 50   29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
21  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits 20 50   16 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,500
22  แก่นการจัดการด้านการเงิน 4 50   07 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 9,500
23  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 2 50   23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
24  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 36 50   08 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
25  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 36 50   02 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
26  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 32 50   05 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
27  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 23 50   09 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
28  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 24 50   18 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
29  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานอย่างมืออาชีพ 38 50   01 พ.ย. 2560 - 02 พ.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
30  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 20 50   10 ต.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
31  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 21 50   06 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
32  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
33  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 55 50   18 ต.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
34  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 56 50   13 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
35  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 21 50   25 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,800
36  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์ กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 6 50   25 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
37  เทคนิคการสร้างความรัก ความผูกพัน และความภักดีต่อองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน 6 50   28 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
38  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 30 50   16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
39  ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง 2 50   25 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 15,000
40  ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง 3 50   18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 15,000
41  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 153 50   20 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
42  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 46 50   07 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
43  ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม เชียงใหม่ 1 50   27 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
44  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 24 50   16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
45  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 15 50   07 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395