ประวัติสำนัก

 

นโยบายและแผนแผนกลยุทธ์ (Strategy)


เมื่อพิจารณาการบรรลุวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบภารกิจและยึดค่านิยมหลักร่วมกันของบุคลากร จึงสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และนำเสนอความรู้ที่หน่วยงานเชี่ยวชาญสู่สังคม
3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. สร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
5. ผลักดันการเป็นองค์กรที่มีความผาสุกในการปฏิบัติงาน พร้อมกับการมีผลงานที่มีคุณภาพสูง
6. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการที่ดี
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัยและเพียงพอ
 
 
 

แนวนโยบายการบริหารสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม


            นโยบายการบริหาร แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  นโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม นโยบายด้านการบริหาร นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากรและ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ

1. นโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม

1.1   พัฒนาสำนักให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Center) ในทุกด้าน   เป็นการสนับสนุนให้สาธารณชนได้เรียนรู้ได้
        ตลอดชีวิต (Lifelong Education) (แบ่งระดับการให้บริการสังคมออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไปหรือชุมชน, ระดับ
        องค์กร เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการโดยหลักสูตรส่วนใหญ่   เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร  พัฒนาทักษะ
        ในการทำงานส่วนบุคคล และเสริมความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
1.2   จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน
1.3   จัดทำโครงการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการให้ความรู้แก่สังคมในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
1.4   ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการสังคม เพื่อสอดแทรกองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
        ธรรมศาสตร์ให้แก่สังคมเพิ่มมากขึ้น
1.5   พัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อสนองความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ในเชิงรุก หลักสูตรใหม่จะต้องผ่านการวิเคราะห์ วิจัย ในเรื่อง
        ของ Training Need ก่อนกำหนดเป็น Action Plan
1.6   ขยายฐานการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมออกไปสู่ศูนย์รังสิต
 
2. นโยบายด้านการบริหาร

2.1   ปรับปรุงระบบการทำงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2   จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนัก โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
2.3   เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยยึดหลักของการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) โดยใช้
        Key Performance Indicator (KPI)
2.4   สนับสนุนให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
        ข่าวสารระหว่างสำนักและผู้รับบริการ
2.5   สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยพัฒนาบุคลากรจากคณะ สำนัก และสถาบันต่าง ๆ อันเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนา
        มหาวิทยาลัย
2.6   นโยบายการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการจัดการฝึกอบรมให้มากที่สุด ตามความเหมาะสม
2.7    สนับสนุนการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่นอกระบบได้อย่างมั่นใจ
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

3.1   จัดให้มีหลักประกันความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
3.2   ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
3.3   สร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อรองรับการสู่การเป็น
        มหาวิทยาลัยในกำกับ
3.4   พิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากร ตามความรู้ ความสามารถ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน
3.5   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการ อบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.6   พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
        ขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
4. นโยบายด้านประกันคุณภาพ

4.1   จัดให้มีการประกันคุณภาพทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง และวางเกณฑ์เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
4.2   ปรับปรุงวิธีการประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับการประเมินจากหน่วยงานประเมินคุณภาพทั้ง
        ภายในมหาวิทยาลัย และจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
        ภายในมหาวิทยาลัย และจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
4.3   พัฒนาคู่มือดัชนีชี้วัดและเกณฑ์ประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย และ สำนักงาน
        รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกสายงาน