ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
 
1. รายการอบรม ณ จังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับ วัน-เดือน-ปี/สถานที่ ชื่อหลักสูตร - สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 15-16 ก.พ. 2560  ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ จ.สงขลา (ยกเลิก) 3500 บาท
2.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 17-18 ก.พ. 2560  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร สงขลา (ยกเลิก) 3500 บาท
3.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 20-21 ก.พ. 2560  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สงขลา 3500 บาท
4.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 22-23 ก.พ. 2560  การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ สงขลา 3500 บาท
5.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 24-25 ก.พ. 2560  ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม สงขลา 3500 บาท
6.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 27-28 ก.พ. 2560  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สงขลา 3500 บาท
  โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    
 
2. รายการอบรม ณ จังหวัดชลบุรี เดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน 2560
ลำดับ วัน-เดือน-ปี/สถานที่ ชื่อหลักสูตร - สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 21-22 เม.ย 2560  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร ชลบุรี 3500 บาท
2.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 24-25 เม.ย 2560  การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ชลบุรี 3500 บาท
3.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 26-27 เม.ย 2560  การสร้างผู้นาและการพัฒนาทีมงาน ชลบุรี 3500 บาท
4.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 28-29 เม.ย 2560  ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม ชลบุรี 3500 บาท
  โรงแรมซีบรีซจอมเทียน ถ.หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี    
 
3. รายการอบรม ณ จังหวัดชลบุรี เดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 01-02 พฤษภาคม 2560
ลำดับ วัน-เดือน-ปี/สถานที่ ชื่อหลักสูตร - สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 01-02 พ.ค. 2560  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ชลบุรี 3500 บาท
  โรงแรมซีบรีซจอมเทียน ถ.หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี    
 
4. รายการอบรม ณ จังหวัดอุดรธานี เดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 05-15 มิถุนายน 2560
ลำดับ วัน-เดือน-ปี/สถานที่ ชื่อหลักสูตร - สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 05-06 มิ.ย 2560  การสร้างผู้นาและการพัฒนาทีมงาน อุดรธานี 3500 บาท
2.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 07-08 มิ.ย 2560  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร อุดรธานี 3500 บาท
3.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 09-10 มิ.ย 2560  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย อุดรธานี 3500 บาท
4.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 12-13 มิ.ย 2560  การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร อุดรธานี 3500 บาท
5.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 14-15 มิ.ย 2560  ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม อุดรธานี 3500 บาท
  โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี    
 
5. รายการอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2560
ลำดับ วัน-เดือน-ปี/สถานที่ ชื่อหลักสูตร - สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 21-22 ส.ค. 2560  ศิลปะการบริหารงานสาหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ ขอนแก่น 3500 บาท
2.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 23-24 ส.ค. 2560  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขอนแก่น 3500 บาท
3.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 25-26 ส.ค. 2560  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ขอนแก่น 3500 บาท
4.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 28-29 ส.ค. 2560  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ขอนแก่น 3500 บาท
5.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 30-31 ส.ค. 2560  ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ ขอนแก่น 3500 บาท
  โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น    
 
6. รายการอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น เดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 01-02 กันยายน 2560
ลำดับ วัน-เดือน-ปี/สถานที่ ชื่อหลักสูตร - สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 01-02 ก.ย. 2560  การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ขอนแก่น 3500 บาท
  โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น    
 
7. รายการอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2560
ลำดับ วัน-เดือน-ปี/สถานที่ ชื่อหลักสูตร - สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 17-18 พ.ย. 2560  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 3500 บาท
2.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 20-21 พ.ย. 2560  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 3500 บาท
3.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 22-23 พ.ย. 2560  การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ เชียงใหม่ 3500 บาท
4.  วัน ศุกร์ - เสาร์ ที่ 24-25 พ.ย. 2560  การสร้างภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน เชียงใหม่ 3500 บาท
5.  วัน จันทร์ - อังคาร ที่ 27-28 พ.ย. 2560  ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม เชียงใหม่ 3500 บาท
6.  วัน พุธ - พฤหัสบดี ที่ 29-30 พ.ย. 2560  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 3500 บาท
  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่