ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2560
ลำดับ หลักสูตร สถานที่อบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 6 กลยุทธ์เพื่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย (6 STRATEGIES FOR EFFECTIVE WORKS)
(5,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 1
14-15
2. Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 1
02-03
3. Effective Presentation and Meeting In English for AEC
(7,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 3
01-05
4. Effective Presentation Technique : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(4,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 60
12-14

รุ่นที่ 61
13-15
5. EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ และความสำเร็จในการทำงาน
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 39
24-25

รุ่นที่ 40
18-19
6. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร (Cultural Change for Your Organizational Success)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 4
14-15
7. กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER)
(5,500 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 16
29-30

รุ่นที่ 17
14-15

รุ่นที่ 18
13-14
8. กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและ แก้ปัญหาของนักบริหาร
(5,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 75
27-28

รุ่นที่ 76
03-04

รุ่นที่ 77
30-31
9. กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารความสัมพันธ์
(5,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 2
06-07
10. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (CAREER PATH)
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 12
06
11. การเขียน Email ภาษาอังกฤษ และเอกสารทางธุรกิจระดับมืออาชีพ (Professional Email & Business Writing in English for Success – Advanced Level)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 1
11-12
12. การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในยุค AEC
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 10
09-10

รุ่นที่ 11
28-29
13. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
(4,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 19
16-17

รุ่นที่ 20
15-16

รุ่นที่ 21
14-15
14. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM)
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 31
17

รุ่นที่ 32
01
15. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ
(4,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 16
20-21

รุ่นที่ 17
19-20

รุ่นที่ 18
18-19
16. การบริหารโครงการ
(4,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 64
06-08

รุ่นที่ 65
05-07

รุ่นที่ 66
02-04
17. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(5,500 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 2
07-09
18. การบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 5
18-19
19. การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4,500 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 3
23-24

รุ่นที่ 4
19-20
20. การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 15
27-28

รุ่นที่ 16
15-16

รุ่นที่ 17
30-31
21. การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 43
29

รุ่นที่ 44
21

รุ่นที่ 45
06
22. การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก
(5,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 26
08-09

รุ่นที่ 27
05-06

รุ่นที่ 28
20-21
23. การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
(5,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 46
13-14

รุ่นที่ 47
12-13

รุ่นที่ 48
13-14
24. การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
(4,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 22
13-14

รุ่นที่ 23
28-29

รุ่นที่ 24
11-12
25. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0
(4,500 บาท) 
โรงแรม อมารีแอร์พอต ดอนเมือง
รุ่นที่ 1
25-26

รุ่นที่ 2
13-14

รุ่นที่ 3
07-08
26. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยแนวคิด เชิงนวัตกรรม
(3,000 บาท) 
โรงแรม อมารีแอร์พอต ดอนเมือง
รุ่นที่ 2
10
27. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
(5,000 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 76
21-22

รุ่นที่ 77
01-02

รุ่นที่ 78
28-29

รุ่นที่ 79
14-15
28. การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จ
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 1
08-09

รุ่นที่ 2
03-04
29. การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
(4,500 บาท) 
โรงแรม อมารีแอร์พอต ดอนเมือง
รุ่นที่ 1
18-19

รุ่นที่ 2
14-15
30. การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์
(4,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 55
09-10

รุ่นที่ 56
08-09

รุ่นที่ 57
28-29
31. การพัฒนาศักยภาพสูงสุดสู่ความสำเร็จ (Self-lmprovement for Peak Performance)
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 1
31

รุ่นที่ 2
20
32. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
(4,500 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 3
25-26

รุ่นที่ 4
29-30
33. การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 5
22-23

รุ่นที่ 6
09-10
34. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 6
03

รุ่นที่ 7
26

รุ่นที่ 8
22
35. การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส
(4,000 บาท) 
โรงแรมปริ๊นสตั้น พาร์ค สวีท
รุ่นที่ 129
24-25

รุ่นที่ 130
23-24
36. การสอนเด็กเล็กให้เป็นอัจฉริยะและ มีความสุขตามแนวนีโอฮิวแมนนิส
(4,000 บาท) 
โรงแรมปริ๊นสตั้น พาร์ค สวีท
รุ่นที่ 64
22-23
37. การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English for Work)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 1
24-25

รุ่นที่ 2
29-30
38. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits
(5,500 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 19
15-16

รุ่นที่ 20
16-17
39. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการทำ Training Road Map
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 7
16-17

รุ่นที่ 8
21-22
40. แก่นการจัดการด้านการเงิน
(9,500 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 3
19-25

รุ่นที่ 4
07-17
41. จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
(4,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 3
15-16

รุ่นที่ 4
06-07
42. จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 1
27-28

รุ่นที่ 2
23-24
43. ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการคิดและการแก้ไขปัญหา Blue Ocean and Game Theory
(4,000 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 27
16-17

รุ่นที่ 28
17-18
44. เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(4,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 34
14-16

รุ่นที่ 35
16-18

รุ่นที่ 36
08-10
45. เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 33
13-14

รุ่นที่ 34
19-20

รุ่นที่ 35
10-11

รุ่นที่ 36
02-03
46. เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 29
23-24

รุ่นที่ 30
01-02

รุ่นที่ 31
31-01

รุ่นที่ 32
05-06
47. เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(4,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 21
10-12

รุ่นที่ 22
26-28

รุ่นที่ 23
09-11

รุ่นที่ 24
18-20
48. เทคนิคการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 8
01-02
49. เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
(5,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 36
22-23

รุ่นที่ 37
19-20

รุ่นที่ 38
01-02
50. เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 31
29-30
51. เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 18
26

รุ่นที่ 19
05

รุ่นที่ 20
24

รุ่นที่ 21
06
52. เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management)
(3000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 12
17

รุ่นที่ 13
06
53. เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 53
15

รุ่นที่ 54
19

รุ่นที่ 55
18

รุ่นที่ 56
13
54. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 15
07-08
55. เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ
(3,800 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 19
23-24

รุ่นที่ 20
18-19

รุ่นที่ 21
25-26
56. เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์ กิจกรรมอย่างมืออาชีพ
(5,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 5
24-25

รุ่นที่ 6
25-26
57. เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (Coaching Technique)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 23
20-21

รุ่นที่ 24
03-04
58. เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 7
24

รุ่นที่ 8
13
59. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 16
25-26
60. เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง เพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 12
04-05
61. เทคนิคการสร้างความรัก ความผูกพัน และความภักดีต่อองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 5
08-09

รุ่นที่ 6
28-29
62. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 15
12

รุ่นที่ 16
30
63. เทคนิคการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคลากร
(2,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 4
13
64. เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 28
03-04

รุ่นที่ 29
15-16

รุ่นที่ 30
16-17
65. นวัตกรรมการบริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21
(4,500 บาท) 
โรงแรม อมารีแอร์พอต ดอนเมือง
รุ่นที่ 1
08-09
66. ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง
(15,000 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 1
22-26

รุ่นที่ 2
25-29

รุ่นที่ 3
18-22
67. มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 151
24-25

รุ่นที่ 152
07-08

รุ่นที่ 153
20-21
68. ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 44
02-03

รุ่นที่ 45
17-18

รุ่นที่ 46
07-08
69. ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 22
30-31

รุ่นที่ 23
06-07

รุ่นที่ 24
16-17
70. ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
(4,000 บาท) 
โรงแรมนารายณ์
รุ่นที่ 75
29-30

รุ่นที่ 76
28-29

รุ่นที่ 77
20-21
71. สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 13
29-30

รุ่นที่ 14
31-01

รุ่นที่ 15
07-08
72. หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)
(3,500 บาท) 
ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
รุ่นที่ 27
20-21

รุ่นที่ 28
20-21