• โครงการบริการสังคมเดือนกรกฏาคม

  • Facebook: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.

  • Facebook สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.

  • เปิดรับสมัครอบรมเพื่อขอใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ที่ศูนย์ตลิ่งชัน

 ปฏิทินโครงการฝึกอบรม
โครงการบริการวิชาการ
กรุงเทพมหานคร
ส่วนภูมิภาค
ใบสมัครอบรมในกรุงเทพ
ใบสมัครอบรมในภูมิภาค
โครงการบริการสังคม
ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
โครงการบริการจัด In-house Training
 
 ภาพกิจกรรม more
  แถลงข่าวงานมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ more
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม หลักสูตร"การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ"รุ่นที่2 จากเดิมวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 3 - พุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น4 มธ.ท่าพระจันทร์
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)” รุ่นที่ 8 เดิมวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560 เปลี่ยนเป็นวันอังคาร – พุธที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น3อาคารอเนกประสงค์1มธ.ท่าพระจันทร์
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”รุ่นที่36เดิมวันที่25-27ตุลาคม2560เปลี่ยนเป็นวันพุธ-ศุกร์ที่8-10พฤศจิกายน2560 ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมหลักสูตร“ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ(Leadership Development)” รุ่นที่ 24 (เนื่องจากวิทยากรไปต่างประเทศ) เดิมวันที่ 19-20 ตุลาคม2560เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่26-27ตุลาคม2560 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ปราโมทย์ชั้น9มธ.ท่าพระจันทร์
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมหลักสูตร“การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”รุ่นที่78เดิมวันที่12-13ตุลาคม2560เปลี่ยนเป็นวันอังคาร – พุธที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องลักษมี ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ
  เปิดอบรมหลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว” อบรม ณ ศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯเริ่ม อบรมทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศ: รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย 2 อัตรา
  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรม หลักสูตร"การบริหารโครงการ"รุ่นที่ 66 วันที่ 2-4 สิงหาม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.จากเดิม ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น4 มธ.ท่าพระจันทร์ เปลี่ยนเป็น โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ
  ขอเพิ่มรุ่นการอบรม หลักสูตร"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0 " รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 - ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณโรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  หลักสูตร"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค thailand 4.0 "รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 - ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  ขอแปลี่ยนแปลงรุ่นที่การอบรม หลักสูตร"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0 จากเดิมรุนที่ 2 วันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 เปลี่ยนเป็นรุ่นที่ 3 วันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ด ดอนเมือง กรุงเทพ